Skip to main content

Olemme merkittävä siemenalan toimija ja näemme tärkeäksi muokata oman toimintamme mahdollisimman vastuulliseksi. Tähän vastuullisuusohjelmaan on koottu tärkeimmät toimet ja periaatteet, joihin ketjuna sitoudumme.

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia ihmiskunnalle. Asia korostuu alkutuotannon parissa työskentelevien toimijoiden jokapäiväisessä elämässä monia muita aloja enemmän.

Maatalous ja ruokaketju on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja maailmassa, ja samalla itse elinkeino joutuu sopeutumaan ilmaston muuttumisen mukanaan tuomiin, toisinaan jopa odottamattomiin yllätyksiin etenkin sääolojen vaihdellessa. Peltosiemen Oy ja Peltosiemen ry:n jäsenet, eli Peltosiemen-maatilapakkaamot, pyrkivät omilla ratkaisuillaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja siten kannamme vastuuta maapallomme tulevaisuudesta.

Yritysvastuumme jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Ympäristövastuu
  2. Yhteiskuntavastuu
  3. Talousvastuu
  4. Henkilöstövastuu

Peltosiemenen yritysvastuun asiat painottuvat koko Peltosiemen-ketjussa selvimmin ympäristövastuun alueelle, mutta myös yhteiskuntavastuun piiriin kuuluu monia toimintojamme. Yritysvastuuseen kuuluvat myös talousvastuu ja henkilöstövastuu.

Energian käyttö Ympäristövastuu

Pyrimme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöämme. Maatalouden peltoviljelytöissä on toistaiseksi turvauduttava hyvin suurelta osin polttomoottoriteknologiaan. Työvaiheiden mahdollisimman tehokas läpivienti edesauttaa kevyen moottoripolttoöljyn kulutuksen minimoimisessa. Pyrimme vähentämään öljytuotteiden kulutustamme myös muualla, kuten tuotantorakennusten lämmityksessä sekä viljan kuivaamisessa. Pyrimme edistämään uusiutuvan energian (esim. hake) käyttöä lämmitysenergian lähteenä.

Sähkösopimusten osalta suosimme mahdollisimman vähäpäästöisillä tuotantomuodoilla tuotettua sähköä. Pyrimme myös sähkön käytön säästämiseen ja otamme aktiivisesti käyttöön säästöjä aikaansaavia ratkaisuja, kuten erilaiset lämpöpumput sekä aurinkopaneelit. Valaistuksen toteutamme yhä useammin led-valaistuksena. Investointien yhteydessä kiinnitämme erityistä huomiota energiatehokkuuteen.

Kuljetukset, logistiikka, matkustaminen, kokoukset ja markkinointi Ympäristövastuu, Talousvastuu

Siementavaran kuljettaminen aiheuttaa paljon päästöjä. Peltosiemen-pakkaamoiden toimittamat siemenet ovat kuitenkin kuljetusten osalta vähäpäästöisiä, koska pakkaamomme sijaitsevat laajalti maamme eri osissa ja asiakkaamme ovat aina kohtuullisen matkan päässä. Saamme toisin sanoen rahtikilometrit siementonnia kohden pysymään alhaisella tasolla. Pyrimme toimimaan yhteistyössä kuljetusyritysten kanssa, jotka toimivat mahdollisimman vastuullisesti.

Pääyhteistyökumppanimme kuljetuksissa on Kaukokiito Oy. Olemme liittyneet Kaukokiidon BIO-ohjelmaan, jonka perusperiaate Kaukokiidon kuvaamana kuuluu: ”Kyseisessä ohjelmassa Kaukokiidon asiakas haluaa vähentää yrityksensä organisaatiohiilijalanjälkeä pienentämällä rahtikuljetuksien päästöjä. Vähennys toteutetaan Kaukokiito BIO -tuotteen avulla, jossa Kaukokiito tankkaa asiakkaan kuljetusten edellyttämän polttoainemäärän fossiilisen dieselin sijasta uusiutuvalla dieselillä. Tällä asiakas saavuttaa noin 90 % säästön kuljetusten päästöistä.”

Pienemmät paikalliset kuljetusyrittäjät taas toimivat pienentäen kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä siten, että pakkaamomme suunnittelevat heidän kanssaan mahdollisimman täysiä, useiden asiakkaiden tilauksia sisältäviä jakelukuormia purettavaksi tietylle maantieteelliselle alueelle mahdollisimman vähillä ajokilometreillä.

Perinteisen kirjepostin sijaan käytämme mahdollisimman usein sähköistä tiedonsiirtoa. Olemme mm. muuttaneet jo vuosia sitten Peltosiemen ry:n sääntöjä siten, että kokouskutsuja ei tarvitse lähettää paperisina kirjeinä. Muutenkin suosimme mm. sähköpostia, intranetiä ja WhatsAppia sisäisessä viestinnässämme.

Markkinointimme on suuntautunut yhä enemmän sähköiseen viestintään internetissä ja some-kanavissa. Painotuotteita toki käytämme markkinoinnissamme edelleen, mutta käytössämme on myös sähköisiä esitteitä. Paperille painettavat esitteet painetaan kotimaassa myös ekologisin perustein valitulle paperille. Valitsemme paperin vahvuuden huolella, emme turhaan käytä tarpeettoman paksua paperia esitteissämme.

Matkustamme harkiten eri tilaisuuksiin ja käytämme myös julkisia kulkuneuvoja sekä suosimme yhteiskyytejä. Suuri osa kokoontumisistamme järjestetään joko pelkästään Teams-kokouksina tai sitten järjestämme mahdollisuuden osallistua kokoontumisiin etänä. Myös suuri osa asiakastapaamisista ja yhteistyökumppanitapaamisista hoituu nykyisin etäyhteyksin.

Jätteet, kierrätys, kiertotalous Ympäristövastuu

Siemenpakkaamoilla syntyy monenlaista jätettä. Pyrimme hyötykäyttämään tai kierrättämään kaiken muodostuvan jätteen. Hyödyntämättömät ja kierrättämättömät jätteet käsittelemme ja lajittelemme asianmukaisesti toimittamalla ne jätekeskuksiin. Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Tämä hoituu käytännössä sillä, että yritys liittyy Rinkiin (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy). Peltosiemen Oy on näin tehnyt.

Valmiit tuotteemme, kylvösiemenet, pakataan yli 90-prosenttisesti suursäkkeihin. Suurpakkaukset kuormittavat ympäristöä pienpakkauksiin nähden selvästi vähemmän. Olemme yksi Yaran ja 4H-liiton järjestämän säkkikeräyksen rahoittajista ja suursäkkimme hyödynnetään kyseisen keräyksen toteuttajan toimesta erilaisissa uusiokäytöissä raaka-aineena. Käyttämiemme suursäkkien materiaali täyttää mainitun keräyksen/kierrätyksen vaatimukset. Samoin suursäkkiemme materiaali täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 vaatimukset. Suursäkit on valmistettu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä valmistustavoista annetun asetuksen (EY) N:o 2023/2006 mukaisesti ja ne täyttävät hyvän valmistustavan (GMP) sääntöjen mukaiset vaatimukset. Suursäkkien kierrätettävyys noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/62/EY pakkaus ja pakkausjätteet.

Paperisäkit, joihin pakkaamme mm. nurmisiemeniä, ovat nekin kierrätyskelpoista paperia. Käytämme vuoden mittaan paljon puisia kuormalavoja. Lavamme ovat kertakäyttölavoja, mutta käytämme kuitenkin riittävän tukevia lavoja, joita voidaan hyödyntää useita kertoja. Käytöstä poistuvat lavat voidaan hyödyntää energiajätteenä.

Pakkaamoilla syntyy siementavaran lajittelussa paljon lajittelujätettä. Suurin osa tästä on pienijyväistä viljaa, joka voidaan hyödyntää viljaa käyttävässä teollisuudessa tai suoraan maatiloilla rehuviljana. Lajittelujätteestä erotellaan roskat ja kaikkein pienimmät jyvät. Tämä osa jätteestä hyödynnetään lämmitysenergiana esimerkiksi viljankuivaamoiden energiana tai muuna lämmitysenergiana usein puuhakkeen seassa.

Hankinnat, tuotanto ja tuotteet Yhteiskuntavastuu, Ympäristövastuu

Peltosiemen Oy:n yksi keskeisimmistä tehtävistä on solmia kasvinjalostajatahojen kanssa kasvilajikkeista tuotanto- ja markkinointisopimuksia Peltosiemen-pakkaamoiden käyttöön. Olemme siis maatalouselinkeinolle tärkeä linkki, jonka avulla kasvinjalostajat saavat uudet lajikkeet tehokkaasti viljelijöiden ja satoa käyttävän teollisuuden hyödynnettäviksi. Valitsemme tuotantoomme lajikkeita niiden viljely- ja laatuominaisuuksien perusteella. Hyväksymme tuotantoomme vain sellaisia lajikkeita, jotka tuovat ruokaketjuun riittävästi lisäarvoa vähintään yhdessä ketjun portaassa. Uusien lajikkeiden ottaminen viljelyyn aktiivisesti parantaa pellon sadon määrää ja laatua ja muita tuotantopanoksia voidaan saatua satokiloa kohden käyttää aikaisempaa vähemmän.

Suurin osa Peltosiemen-ryhmän hankinnoista on pakkaamoiden omia mm. tuotantopanos-, tarvike- ja konehankintoja. Joitakin hankintoja teemme keskitetysti Peltosiemen Oy:n toimesta, jolloin voimme vähentää hankintojen aiheuttamia päästöjä mm. yhteiskuljetuksia järjestämällä. Mm. joidenkin peittausainetoimittajien myyntiehdot kannustavat pakkaamoita tekemään yhteistoimituksia. Hankinnoissa suosimme kotimaisuutta silloin, kun se on mahdollista ja taloudellisesti järkevää. Kiinnitämme huomioita myös tavarantoimittajiemme vastuullisuusohjelmiin.

Pakkaamoiden omat investoinnit ovat luonnollisesti pakkaamoiden itsenäisesti päättämiä, mutta niidenkin kohdalla pakkaamot pyrkivät miettimään investointien ympäristövaikutukset niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Siemenpakkaamoinvestoinnit ovat hyvin pitkäikäisiä, jonka vuoksi pakkaamomme suosivat laadukkaita koneita ja laitteita sekä kestävää rakentamistapaa. Maatilapakkaamoille tyypillistä on myös etsiä mahdollisuuksien rajoissa käytettyjä koneita ja laitteita sekä hyödyntää käytöstä poistettuja rakennus- ja tuotantokomponentteja, kuten vaikkapa metallielementtejä, siiloja, sekoittimia, kuljettimia jne. Pyrimme siis kierrätykseen myös investoinneissa.

Suurin yksittäinen ryhmämme hankinta on siementavaran raakaerät. Peltosiemen-pakkaamoiden tuotanto sijaitsee pääsääntöisesti pakkaamoiden lähialueilla, jolloin raakaerien kuljetukset jäävät lyhyiksi ja sitä kautta vähäpäästöisiksi.

Maatilapakkaamoiden tuotantotilat on tyypillisesti rakennettu kohtuullisin kustannuksin ja ne toimivat hyvin tehokkaasti. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan pakkaamoidemme tuotantoa siten, että investoinnit pakkaamoilla olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Turhaa kapasiteettia pyritään välttämään. Pakkaamoiden tuotantotilat ovat usein kylmiä tiloja, mutta jos niitä lämmitetään, pidetään lämpötila melko alhaisena. Siemenvarastot ovat yksinomaan kylmiä varastohalleja.

Peltosiemen-pakkaamoiden yhteenlaskettu siementuotantopinta-ala on noin 10.000 hehtaaria. Ala on merkittävä, noin 0,45 % Suomen peltoalasta. Tutkitusti ympäristöystävällisin peltoviljely on määrältään suureen ja laadultaan hyvään satoon johtava viljelytapa, jossa kaikki tuotantopanokset mitoitetaan ja käytetään huolellisesti. Hyvin onnistunut sato sisältää peltoon annetut ravinteet tarkasti, jolloin pelloilta syntyy mahdollisimman vähän ravinnekuormitusta esim. vesistöihin. Tämän faktan kannustamana pakkaamomme ja sopimusviljelijät tuottavat siemenraakaerät tavoitellen runsasta ja hyvälaatuista satoa optimoiden tuotantopanosten käytön. Tällä tavalla toimien pellolla tapahtuvan siementuotantomme päästöt saadaan minimoitua.

Viime aikoina luomuviljely on yleistynyt edelleen, mutta etenkin palkokasvien viljelyalat ovat kasvaneet huomattavasti. Molemmat seikat pienentävät mm. lannoituksen tarvetta, eli viljely on vähäpäästöisempää tuotantopanosten osalta. Peltosiemen-pakkaamoketju on ollut jo pitkään merkittävimpiä luomusiemenen tuottajia Suomessa ja aivan viime vuosina olemme lisänneet merkittävästi myös palkokasvien – etenkin herneen – tuotantomääriämme. Tämä seikka pienentää tuotantomme päästökuormaa kahtakin kautta: Lannoituksen tarpeen vähentymisen lisäksi parannamme kotimaista valkuaisomavaraisuutta, mikä vähentää esimerkiksi eteläamerikkalaisen soijan tuontitarvetta.

Pyrimme edesauttamaan vastuullisuuden toteutumista myös tuotteidemme (eli kylvösiementen) avulla. Konkreettinen esimerkki on nurmisiemenseosten tuoteryhmäämme kuuluva HiiSi® -hiilensidontanurmisiemenseokset, jotka on nimensä mukaisesti suunniteltu sitomaan mahdollisimman paljon ilman hiilidioksidia tuotettuun nurmirehusatoon.

Huoltovarmuus Yhteiskunnallinen vastuu

Peltoviljelyllä tuotetaan raaka-ainetta niin elintarvike- kuin rehuteollisudelle. Kylvösiemen on tässä ruokaketjussa yksi tärkeimmistä kansalliseen huoltovarmuuteen vaikuttavista tuotantopanoksista. Hyvälaatuisella kylvösiemenellä luodaan hyvän sadon perusta. Ilman laadukasta kylvösiementä on myös vaikeaa tai jopa mahdotonta voida hyödyntää muita tuotantopanoksia maksimaalisen tehokkaasti. Peltosiemen-ketju on yksi Suomen merkittävimmistä kylvösiementuottajista ja siten mahdollistamme omalta osaltamme ruokaketjun perustan toiminnan. Huolehdimme Suomen kylvösiemenhuollosta myös Huoltovarmuuskeskuksen kumppanina.

Hallinto ja henkilöstö Mm. Yhteiskuntavastuu, Talousvastuu, Henkilöstövastuu

Peltosiemen Oy ja Peltosiemen-pakkaamot noudattavat liiketoiminnassaan kaikkea Suomen lainsäädäntöä ja toimimme kaikin puolin eettisesti yhteiskuntaa, ympäristöä, asiakkaitamme, kumppaneitamme, henkilökuntaamme ym. kunnioittaen ja arvostaen. Toimimme mahdollisimman taloudellisesti ja huolehdimme myös yritystemme kannattavuudesta ja sitä kautta turvaamme jatkuvuuden.

Peltosiemen Oy:n vuokrattu toimistotila sijaitsee Fokor Oy:n tiloissa Forssassa. Hyödynnämme Fokorin ylimääräistä toimistotilaa, joka jouduttaisiin joka tapauksessa pitämään lämpimänä, olipa tila käytössä tai ei. Markkinointikoordinaattorimme työskentelee pääasiassa etänä, jolloin työmatkojen päästöt vähenevät oleellisesti. Pakkaamoiden omat toimistot on suurimmaksi osaksi sijoitettu yrittäjien asuinrakennuksiin, jolloin erillisiä toimistotiloja tarvitaan pakkaamoilla melko vähän.

Pyrimme Peltosiemen Oy:n toimistolla tallentamaan dokumentit pääosin sähköisessä muodossa pilveen, jolloin paperin kulutus voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Kehitämme jatkuvasti sähköistä tiedon ylläpitoa ja välitystä.

Kannustamme työntekijöitämme tekemään vastuullisia päätöksiä kaikessa työhön liittyvässä toiminnassaan. Peltosiemen Oy:n henkilöstöpolitiikka tähtää henkilöstön hyvään viihtyvyyteen, osaamisen kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja hyvän terveyden ylläpitämiseen. Työterveyshuoltomme on järjestetty asiaan kuuluvasti.

Lisää lajike tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntö